สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
       แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล  (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
โทร 0 2141 9017   โทรสาร  02 143 9365

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
3. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว๊ปไซด์ https://opdc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ 
หมายเหตุ : โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่สมัครทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ตรงหมายเหตุ ที่เป็นตัวแดง ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 ต้องชำระเงินภายในวันที่ 16 มกราคม 2564  และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย   "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ หากไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าการสมัครในครั้งนั้นไม่สมบูรณ์และระบบจะตัดชื่อผู้สมัครออกโดยอัตโนมัติ
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าใช้จ่ายในการทดสอบเท่าไร
คำตอบ : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน ดังนี้ 
กรณีไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ ต้องสอบ 3 วิชา เป็นเงินคนละ 2,850 บาท
กรณีมีผลสอบภาษาอังกฤษ ต้องสอบ 2 วิชา เป็นเงินคนละ 1,950 บาท
ธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท
6. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ภายหลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าใช้จ่ายในการทดสอบแล้วทางเว็บไซต์ https://opdc.thaijobjob.com
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 ในวันที่ 25 มกราคม 2564  ที่สำนักงาน ก.พ.ร. หรือ ทางเว็บไซต์ www.opdc.go.th หรือ www.igpthai.org
8. คำถาม : สามารถดูรายละเอียดโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ได้ที่ไหน
คำตอบ : สามารถดูรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ www.opdc.go.th หรือ www.igpthai.org  หรือ http://www.psedthai.com
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โทร 02-141 9017