ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ ๒ การทดสอบข้อเขียนและกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ ๒ การทดสอบข้อเขียนและกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ตารางกิจกรรมและการทดสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบความรู้พื้นฐาน เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ตารางกิจกรรมและการทดสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบความรู้พื้นฐาน เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐานคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบรับรองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

คลิกดาวน์โหลด  แผนที่สนามสอบ
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ตารางกิจกรรมและการทดสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบความรู้พื้นฐาน เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ตารางกิจกรรมและการทดสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบความรู้พื้นฐาน เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบรับรองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบและมาตรการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบและผู้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุพาฯ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบความรู้พื้นฐาน และการเลื่อนกำหนดการอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบความรู้พื้นฐาน และการเลื่อนกำหนดการอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕

 

คลิกที่นี่เพื่อเปิด เว็บไซต์ ของ ยุทธศาสตร์ชาติ