ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก กลุ่มกลุ่มข้าราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก กลุ่มบุคคลที่ทำงานในภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก สำรอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการรายงานเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นที่ 2 เพื่อเข้าทดสอบขั้นที่ 3 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นที่ 2 เพื่อเข้าทดสอบขั้นที่ 3 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 กลุ่มกลุ่มข้าราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 กลุ่มบุคคลที่ทำงานในภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการสอบขั้นตอนที่ 3 เพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ณ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ : อาคาร อปร. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นที่ 2 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นที่ 2 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 กลุ่มกลุ่มข้าราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 กลุ่มบุคคลที่ทำงานในภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การจัดห้องสอบ สำหรับผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นที่ 2 การสอบข้อเขียน และการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์ กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 สถานที่ทดสอบ : อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฎิบัติผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 เสาร์ที่ 26 มกราคม 256
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ : อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้สมัคร กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้สมัคร กลุ่มกลุ่มข้าราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้สมัคร กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้สมัคร กลุ่มบุคคลที่ทำงานในภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การจัดห้องสอบ สำหรับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน กำหนดสอบวันเสราร์ ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 สถานที่ทดสอบ : อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฎิบัติผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 วันที่ 12 - 13 มกราคม 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ : อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่