สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครผิดจะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 


ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ ที่ recruit.mfa@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561ในวันและเวลาราชการ

              โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

ฝ่ายสรรหา กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 0-2203-5000 ต่อ 15407-15409
ายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

          

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาดจะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว๊บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน -  วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.)
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ
1. การชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment) 
    ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
2. การชำระเงินผ่านทาง Netbank ของธนาคารกรุงไทย 
     ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน (register) ขอใช้บริการ Netbank แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบ Netbank และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยชำระเงินได้ตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน - วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ภายในเวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย (คู่มือการชำระเงิน ผ่าน NetBank สามารถคลิกได้ที่นี่ และผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในวันทำการถัดไป)
3. การชำระเงินผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย 
     ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถเลือกชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินจากระบบไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ "บริการอื่นๆ" เลือก "ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ" เลือก "ระบุรหัสบริษัท" แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น "91325" โดยให้ปฎิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน - วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บ slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย (คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM สามารถคลิกได้ที่นี่ และผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในวันทำการถัดไป)
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวน  530  บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  500  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน    30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร 
คำตอบ : กระทรวงการต่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1  ให้ทราบภายในวันที่  24  ตุลาคม 2561  ที่เว็บไซต์  https://mfa.thaijobjob.com  ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1  ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่  ที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์  https://mfa.thaijobjob.com   ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  เป็นต้นไป  และสำหรับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต  ให้ผู้สมัครนำมายื่นในวันสอบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ) 
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหา กระทรวงการต่างประเทศ  โทร. 0-2203-5000 ต่อ 15407-15409
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.