สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
 
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 

  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12  
 
 
   
  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 3 : การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์อารมณ์ การสอบคัดเลือกบุคคล และข้าราชการเช้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12  
 
 
   
  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบสภาวะจิตใจ และอารมณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคล และข้าราชการเช้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12  
 
 
   
  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง แก้ไขตารางเวลากิจกรรม และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12  
 
 
   
  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12  
 
 
   


 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น