ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12   

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการรายงานตัว
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 3 : การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์อารมณ์ การสอบคัดเลือกบุคคล และข้าราชการเช้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 3 : การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์อารมณ์ การสอบคัดเลือกบุคคล และข้าราชการเช้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียยการสอบขั้นตอนที่ 3 เพื่อคัดเลือกบุคคล และข้าราชการเข้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ณ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ อาคาร อปร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก บุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบสภาวะจิตใจ และอารมณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคล และข้าราชการเช้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบสภาวะจิตใจ และอารมณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคล และข้าราชการเช้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฎิบัติผู้เข้าสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง แก้ไขตารางเวลากิจกรรม และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง แก้ไขตารางเวลากิจกรรม และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การจัดห้องสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าห้องสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ อาคารมหิตลาธิเบศร


คลิกดาวน์โหลด หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12